geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Revision history of "Jan Gerrit Verboonstraat"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:37, 20 August 2020Marianne (Talk | contribs). . (369 bytes) (+369). . (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Omschrijving straatnaam''' ---- Een nota bene in 1866 binnen de Gemeenteraad onjuist gebruikte benaming voor de Gerrit Verboonstraat. '''Bronvermelding''' --...')
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies