3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3727
Weeshuizen in Nederland : de wisselende gestalten van een weldadig instituut
: R28898
De Weeshuizen der Doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
: R20827

Revision history of "Weeshuizen"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies