71 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7160
Vitruvius
: R67328
Restauratie van Stadhuis[te Delft] voltooid
: R65607
De Witten-tentoonstelling
: R72181
Een Nederlandsch waterbouwkundig laboratorium
: R72257
: S3449
Stamboom van mejuffrouw Josina van der Lust, weduwe van den heer Petrus Langelaan Gerritszoon, gewoond hebbende te Delft en aldaar overleden den 12 juli 1915, en ontwerp van de acte van scheiding en verdeeling harer nalatenschap
: R29937
Programma van de maskerade ter viering van het vijftigjarig bestaan van het Delftsch Studentencorps op dinsdag 12 juli 1898 voorstellende: de intocht der verbonden edelen binnen Brussel, 3 April 1566
: R17091
Keur van den Oost-Abtspolder, gemeente Kethel en Spaland, 12 Juli 1878, 7 november 1896 en 28 october 1940
: R61908
Keur van den Oost-Abtspolder, gemeente Kethel en Spaland, 12 Juli 1878, 7 november 1896 en 28 october 1940
: R61909

Revision history of "12 juli"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:51, 18 July 2018Rody (Talk | contribs). . (443 bytes) (+443). . (Nieuwe pagina aangemaakt met '=== 1473 === Delft: Hertog [https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Stoute Karel] geeft een Octroy tot een sluys in de Zijdwinde tot ververschinge van het water van...')
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies