48 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7241
Delftsche rechtszaken uit vroeger eeuwen Inventarislijst in druk
: R62505
Publicatie van het staats bewind der Bataaffsche Republiek, 18 februari 1803, betreffende "verdeeling van iedfer departement van het Bataafsch Gemeenebest in ringen
: R65229
Snuifdoosje waarop een reisbeschrijving van een Delftenaar naar Oostindië en zijn verblijf aldaar
: 105149
Westerheem
: R56298
Holland
: R56724
Maurits, het twijgje en de boom
: R51711
Nautilusbeker met zingende faunen
: 105618
Ziekte en overlijdenvan Filips Willem, Prins van Oranje, 19 en 20 februari 1618 Een bijdrage tot de geschiedenis van zijn doodsoorzaak blijkens berichten van zijn tijdgenoten
: R60447
Hendrik Spiekman : de grondvester van de Rotterdamse Sociaal-Democratie 13 februari 1874 - 18 november 1917
: R21123

Revision history of "18 februari"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies