89 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7133
Memoriaelbouck voor Burgemeesteren I, fol. 200vo e.v. (Delftsch archief, 1e afd. , no. 16 (Uuurwerk Stadhuis van Heinrich van Nuys
: R63667
Een historische dag, 27 mei 1920
: R25317
Studies over het Nederlands van de zestiende en zeventiende eeuw
: R71955
Geestelijke tegenstellingen
: R72164
Een verkiezingskwestie in de 17e eeuw : moesten de stembriefjes onderteekend worden? Hoe de Prins van Oranje er over dacht (Delft, 1677)
: R73040
Roddelen in de zeventiende eeuw
: R73270
Livres anciens de Droit dórigine étrangère imprimés aux Pays-Bas; essai de bibliographie et catalogue de léxposition organisee à lóccasion des Journées d'Histoire du Droit de la Société d'Histoire du Droit des Pays Flamands, Picards et Wallons Breda,
: R53538
De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879
: R55208
Notificatie door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bat. Rep., betr. de Algemene schoolorde voor de lagere scholen binnen de Bataafsche Republiek, Den Haag, 23 mei 1806
: R64078

Revision history of "23 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies