geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Beck, Karel, De geschiedenis van

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op grond van Duitse maatregelen vanuit Nederland talloze mensen gedeporteerd naar concentratiekampen in Europa. De joodse gemeenschap vormde de grootste bevolkingsgroep die het moest ontgelden. Het merendeel van de joodse bevolking werd opgepakt en gedeporteerd. Maar weinigen van hen keerden terug na de Tweede Wereldoorlog. Hetzelfde lot was vele homoseksuelen, Roma en Sinti beschoren.
Ook leden van politieke groeperingen die als vijand werden beschouwd, zoals communisten, werden door de bezetter en de Nederlandse politie met harde hand aangepakt. Velen van hen werden tewerkgesteld in (concentratie)kampen. Zo ook Karel Frederik Beck, geboren op 20 november 1898 in de Plateelstraat 4 te Delft.

Briefwisseling

Aan de hand van de briefwisseling tussen Karel Frederik Beck en zijn zus Bets, die door de nabestaanden ter beschikking is gesteld, komen we iets meer te weten over zijn lot. De briefwisseling beslaat de periode van september 1941 tot juni 1942, waarin Karel Beck in diverse kampen in Nederland en Duitsland verbleef. In de brieven informeren Karel en Bets elkaar over de meest elementaire zaken in het leven zoals gezondheid, leefomstandigheden en nieuws van familieleden. De brieven tonen dat de familiebanden zeer goed waren en dat Karel in de periode vóór zijn gevangenschap de zorg voor zijn moeder (tot aan haar sterfbed) en broer Koos op zich had genomen. In de loop van de tijd wordt de toon van de brieven, over en weer, grimmiger en emotioneler. De hoop op een snel weerzien wordt in de briefwisseling tussen broer en zus steeds prominenter uitgesproken. Waarom en wanneer Karel Beck precies gearresteerd werd, zijn vragen die niet met volledige zekerheid beantwoord kunnen worden. In de brieven die hij en zijn zus elkaar schreven, wordt niet gesproken over de precieze toedracht. Vanwege de censuur op het postverkeer en media, was iets dergelijks ook niet mogelijk. De eerste brieven van Karel schreef hij nog in het Nederlands. De brieven die hij later vanuit kamp Neuengamme schreef, moesten echter in het Duits opgesteld worden. Niet alleen werd de inhoud van de brieven gecontroleerd, ook golden er specifieke regels ten aanzien van hetgeen verstuurd werd. Zo werd het versturen van pakketten verboden en werden alleen brieven (één brief per maand) en postwissels (maximaal twintig gulden) toegestaan. Vanuit Delft probeerde Bets met enige regelmaat een postwissel te sturen, maar aangezien ook in Nederland de omstandigheden steeds slechter werden, lukte haar dat niet altijd. In haar brieven beschrijft zij dit ook.

Arrestatie

Op basis van diverse naslagwerken en bronnen kunnen we concluderen dat de arrestatie van Karel Beck zeer waarschijnlijk samenhing met zijn politieke gezindheid. Karel, in het dagelijks leven fabrieksarbeider, was in de late jaren 1920 tot de beginjaren van 1940 zeer actief op politiek vlak. Zo stond hij in 1928 in de boeken als bestuurslid van de Communistische Partij voor Nederland (CPN) en in 1929 was hij tweede penningmeester van de afdeling Internationale Rode Hulp (IRH). Uit een geheim stuk, gedateerd in 1930, van de Centrale Inlichtingsdienst blijkt dat Beck genoemd wordt in een lijst van vooraanstaande ‘revolutionairen’. En ook in de lijst van ‘links-extremistische’ personen (1939) kwam zijn naam voor. Uit een andere bron blijkt dat Beck in 1934 met “De Tribune”, de krant van de Communistische Partij Holland, van deur tot deur ging in Delft. Na de Duitse inval werden communistische partijen als de CPN verboden. Het partijbestuur van de CPN besloot echter kort na de capitulatie een illegale organisatie op te bouwen en ondergronds verder te gaan. De CPN zou tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol spelen in het verzet. Aanvankelijk nam de CPN een relatief milde kritische houding aan maar naarmate de maatregelen van de bezetter ingrijpender werden, begon het verzet een steeds serieuzer karakter te krijgen. Karels activiteiten voor de CPN hebben er zeer waarschijnlijk toe geleid dat hij in 1941 gearresteerd werd.

Kamp Schoorl en Amersfoort

Uit de brieven die Karel schreef blijkt dat hij vlak na zijn arrestatie in Kamp Schoorl ondergebracht werd. In de periode december 1940 - oktober 1941 verbleven in dit kamp joodse en politieke gevangenen voordat zij naar andere kampen werden overgebracht. Zo ook Karel Beck. Na een kort verblijf in Schoorl werd hij naar Kamp Amersfoort overgeplaatst; een klein en provisorisch kamp dat onder toezicht stond van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD.. Meer dan 35.000 gevangenen verbleven in dit kamp voor korte of langere tijd gedurende de oorlog. In de periode augustus-oktober/november 1941 verbleef Karel aldaar. In zijn brieven komt, mede door de censuur, nauwelijks tot uiting hoe de leefomstandigheden in Amersfoort waren. Over zijn gezondheid schrijft hij het volgende: “[…] met deze deel ik jullie mede dat ik het nog goed maak, en hopende van jullie hetzelfde te mogen vernemen.”

Kamp Neuengamme

Vlak voor de kerst van 1941 schrijft Karel voor het eerst vanuit kamp Neuengamme in Duitsland. In de periode november-december moet hij dus overgebracht zijn naar dit kamp. Sinds begin 1940 was Kamp Neuengamme een zelfstandig concentratiekamp en groeide het aantal gevangenen gestaag. Er werd zeer hard gewerkt door de gevangenen, maar in de eerste periode was er nog wel voldoende voedsel en konden zij nog rust nemen. In loop van 1940 kwam hier echter verandering in. Er vielen vele doden en een groep gevangenen werd naar Dachau gestuurd om aan te sterken. De toenemende kampterreur ging gepaard met een verslechtering van de kwaliteit van de verpleging en voeding. Ten gevolge van de verslechterde omstandigheden grepen ziekten snel om zich heen en kampten de gevangenen met ongedierte. In december 1941 was het aantal tyfuspatiënten in Neuengamme enorm toegenomen, waardoor het kamp in quarantaine werd geplaatst. Door de isolering van het kamp werd het bezoek van een medische commissie van drie ‘onafhankelijke’ artsen uitgesteld tot april 1942. Deze commissie selecteerde gevangenen die ‘verwijderd’ moesten worden. Zo ook een groep van ten minste 45 Nederlanders. De groep geselecteerde gevangenen bestond uit ernstig zieken, geesteszieken en joden.

Pflegeanstalt Bernburg

In juni 1942 werden zij overgebracht naar het ‘Heil- und Pflegeanstalt' (herstel- en verpleeginrichting) in Bernburg nabij Neuengamme. Uit de documentatie blijkt dat ook Karel Beck tot de groep Nederlanders behoorde die door commissie geselecteerd was. In de brieven die Karel in februari en mei 1942 naar Bets stuurt komt niet naar voren hoe het met hem gaat. Hoewel hij schrijft dat hij het goed maakt, ondanks de koude, is de kans groot dat zijn gezondheid sterk achteruit is gegaan gezien de selectiecriteria die de commissie hanteerde. Hoewel de naam anders doet vermoeden, werd er in Bernburg geen verpleegkundige hulp geboden. De gevangenen die in Bernburg terecht kwamen werden vergast. De wijze waarop dit gebeurde was nog niet zo ‘industrieel’ als later in kampen als Auschwitz. In Bernburg werden de eerste experimenten met het systematisch vergassen uitgevoerd, waarbij veelal koolmonoxide gebruikt werd. Karel Beck was één van de slachtoffers die overleed ten gevolge van deze ‘experimenten’. Op 9 juni 1942 overleed hij in Bernburg, Pflegeantstalt. Het wrange is dat zijn zus een dag ná zijn dood nog een brief verstuurde waarin zij haar hoop uitsprak op een snel weerzien, niet wetende dat haar broer reeds overleden was in Duitsland. Dit nieuws zou haar pas veel later bereiken via het Bureau Repratiëring, waarna zij getracht heeft in contact te komen met medegevangenen van haar broer die de oorlog hebben overleefd.

Naschrift Rode Kruis: Op 22 juni 1946 is de gemeente Delft door het NRK op de hoogte gesteld dat er een officiële overlijdensakte uit Hamburg was. De gegevens zijn ingeschreven in het overlijdensregister van Delft. Er is geen rechtstreeks contact tussen het NRK en de nabestaanden geweest.

Media:Brief_van_Bets_aan_Karel_19411217.pdf
Media:Brief_van_Karel_aan_Bets_19411223.pdf

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies