3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3855
: C15063
Wet van de Delftsche Studenten IJsclub, opgericht 3 december 1885
: R74995

De Delftsche IJsclub

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Delftsche IJsclub

Ten oosten van de Rotterdamseweg – ongeveer tegenover het Herenpad – lag vanaf 1889 een bijzondere attractie: een ijsbaan.

Leden werven

Twee jaar eerder was De Delftsche IJsclub opgericht. Leden en belangstellenden werden geworven via een kleine advertentie:

Heeren, die wenschen mede te werken tot het oprichten eener IJsclub, worden verzocht de vergadering bij te wonen.

De bijeenkomst was een groot succes: ruim honderd leden schreven zich in. Alleen mannen mochten lid worden, maar zij hoefden niet uit een bepaalde stand afkomstig te zijn. De heren betaalden jaarlijks een relatief lage contributie van twee gulden, en hun zoons slechts één gulden. In de statuten die de algemene vergadering begin 1887 vastlegde, ligt de nadruk op het positieve karakter van de schaatssport. De commentator van de Delftsche Courant stemde hier van harte mee in:

Het ijsvermaak dat wel eene Nederlandsche vermakelijkheid bij uitnemendheid mag worden genoemd en dat bij de noodige voorzorgen eene gezonde, de spieren en zenuwen sterkende lichaamsbeweging is, verdient de belangstelling van allen. De pogingen tot oprichting eener IJsclub, toegankelijk voor de verschillende standen der maatschappij, met het doel dit vermaak zoo veel mogelijk te veredelen en de veelal daaraan verbonden hinderpalen en gevaren uit den weg te ruimen, verdienen dan ook volle sympathie.

De gemeente stond eveneens positief tegenover de schaatssport en stelde het stuk van de Oostsingel tussen de Oostpoort en de voormalige Haagpoort beschikbaar als schaatsbaan. Deze baan zou overigens toegankelijk zijn voor alle schaatsers, niet louter voor leden.

Eigen plek

De Delftsche IJsclub bleef op zoek naar een eigen plek en vond deze begin 1889 langs de Rotterdamseweg. Op 2 januari 1889 kocht de Delftsche IJsclub een stuk weiland met een gedeelte water in de Zuidpolder aan om er een vaste ijsbaan te maken. Dit was voordien van Nicolaas Buijteweg geweest, die het nu voor zesduizend gulden van de hand deed. Vooraanstaande leden van de IJsclub en andere begunstigers legden het verlangde bedrag bij elkaar. Zij doneerden ieder een tiende of een twintigste deel van het bedrag.

Opening

IJsbaan

De schaatsers konden de ijsbaan bijna direct na de koop in gebruik nemen. Drie dagen na het tekenen van de koopakte vroeg De Delftsche IJsclub immers toestemming aan de gemeenteraad om een middag lang muziek te maken op de baan. Twee dagen later volgde de officiële opening met een muzikale matinée van harmonievereniging Kunstmin uit Rotterdam.
In de loop der jaren groeide de ijsbaan uit tot een vaste winterattractie, compleet met kraampjes en tenten en verlicht door vele lampjes. Buurman Hendrik van Renssen was minder gecharmeerd van het succes van De Delftsche IJsclub. Hij vroeg in februari 1892 een vergunning aan om een schutting te mogen plaatsen tussen zijn eigendommen en de ijsbaan.

Stadsuitbreiding

De ijsbaan langs de Rotterdamseweg was overigens geen lang leven beschoren. De gemeente had aan het begin van de twintigste eeuw dringend behoefte aan grond voor stadsuitbreiding. De leden van De Delftsche IJsclub wezen in 1911 een aanbod van burgemeester en wethouders van de hand. Het gemeentebestuur bood de club 30.000 gulden voor de ijsbaan, maar De Delftsche IJsclub wenste 40.000 gulden te krijgen. Er gingen nog enkele andere voorstellen over tafel, maar in 1913 kwamen de partijen uiteindelijk een verkoopbedrag van 38.000 gulden overeen. Een jaar later kwam de grond in gebruik bij de gemeente Delft.
De Delftsche IJsclub beschikte inmiddels over een nieuw terrein aan de Oostsingel ten noorden van de schietbaan. Anders dan voorheen was dit een ellips-vormige baan geworden, zodat de schaatsers niet continu heen-en-weer hoefden te rijden.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies